• darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg

Algemene voorwaarden

DIERENKLINIEK KRALINGEN ZORGPLAN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het preventief gezondheidsplan (het DKK Zorgplan), dat wordt aangeboden door Dierenkliniek Kralingen BV. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de  relatie die u heeft met de kliniek met betrekking tot het DKK Zorgplan. Door het registratieformulier in te dienen geeft u aan de wettige eigenaar te zijn van het (de) huisdier(en) vermeld op het registratieformulier, dat u een overeenkomst wenst aan te gaan met Dierenkliniek Kralingen BV. en dat u akkoord gaat met deze voorwaarden. Lees deze voorwaarden dus goed door voor u het registratieformulier indient.

 1. Het ondertekende registratieformulier met deze voorwaarden vormen samen de overeenkomst.
 2. Het DKK Zorgplan is een preventief gezondheidsplan, dat voor steeds een jaar wordt afgesloten. De betaling vindt plaats door middel van een maandelijkse automatische incasso.
 3. De eerste betaling vindt plaats in de kliniek via pinbetaling, waarbij tevens de éénmalige administratiekosten van 10euro (per huisdiereigenaar) dienen te worden voldaan. Na ondertekening van het registratieformulier en de afgifte van de machtiging voor de automatische incasso gaat de abonnementsperiode voor een jaar in.
 4. Wanneer u na het eerste jaar uw abonnement niet wenst te verlengen, dient u dit een maand voor het aflopen van de abonnementsperiode schriftelijk of per mail te melden. Gebeurt dit niet dan wordt het abonnement stilzwijgend verlengd, steeds met een looptijd van een jaar. Na het eerste jaar kan het abonnement ieder moment schriftelijk of per mail worden opgezegd met inachtneming van een maand opzegtermijn.
 5. Bij opzegging van het abonnement voor het einde van de abonnementsperiode wordt uw account herzien en zullen wij alle gedurende de abonnementsperiode afgenomen producten en diensten tegen de normale tarieven aan u doorberekenen onder aftrek van al betaalde abonnementsgelden.
 6. Wanneer de einddatum van de abonnementsperiode verstreken is, vervalt het recht op niet afgenomen producten en diensten, die vallen onder het DKK Zorgplan en er vindt geen restitutie plaats van abonnementsgelden.
 7. Wanneer uw huisdier komt te overlijden of van eigenaar verandert, dient u ons hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte te stellen. Wij zullen het abonnement dan stopzetten en de overeenkomst beëindigen zo snel als redelijkerwijs mogelijk is na ontvangst van uw schriftelijke kennisgeving. Reeds betaalde abonnementsgelden zullen niet worden gerestitueerd. Er zal, met uitzondering als uw huisdier overlijdt, door middel van een factuur wel een verrekening plaatsvinden voor de reeds geleverde of reeds betaalde diensten tegen het normaal geldende tarief.
 8. De abonnementskosten zijn gebaseerd op de gevraagde informatie op het registratieformulier, bijv. leeftijd, gewicht en keuze type DKK Zorgplan. Voor het ondertekenen van het registratieformulier en het aangaan van de overeenkomst, zullen wij deze gegevens controleren en de abonnementsprijs met u bespreken.
 9. Gedurende een lopend DKK Zorgplanjaar kan er niet van type DKK Zorgplan (bijv. binnen-buitenkatplan, basis-plusplan en vice versa) gewisseld worden. Wanneer u van plan wilt veranderen, dient u dit uiterlijk één maand voor het aflopen van de abonnementsperiode aan te geven.
 10. Als het gewicht van uw huisdier verandert en uw huisdier als gevolg daarvan in een andere gewichtsklasse valt dan behouden wij ons het recht om uw vergoeding te verhogen of te verlagen.
 11. Voor het kitten- en puppyplan geldt dat wij u een maand voor het aflopen van de abonnementsperiode per mail zullen benaderen om te achterhalen of en in welk type DKK Zorgplan u uw abonnement wilt continueren. Mochten wij niet in contact met u kunnen komen, dan zullen wij het abonnement voortzetten als basis DKK Zorgplan in de passende gewichtsklasse (hond) en leefomstandigheden (kat). Het abonnementsgeld zal overeenkomstig aangepast worden.
 12. Wanneer wij niet in staat zijn uw maandelijkse betaling te innen, zullen we deze de volgende maand dubbel incasseren. Wij behouden ons het recht administratieve kosten in rekening te brengen voor dergelijke incassopogingen. Na twee mislukte incassopogingen wordt uw abonnement onmiddellijk opgeschort. Uw abonnement wordt weer geactiveerd zodra de verschuldigde  bedragen en de administratiekosten zijn voldaan. Uw abonnementsperiode zal dan worden verlengd met het aantal dagen gedurende welke uw abonnement was opgeschort.
 13. Wanneer uw abonnement wordt beëindigd op grond van mislukte betalingen wordt uw account herzien als onder punt 5. U behoudt de betalingsplicht op achterstallige abonnementsgelden en administratiekosten.
 14. Standaard wordt het abonnementstarief ieder jaar per 1 januari gecorrigeerd voor inflatie (CBS consumentenprijsindex). Hiervoor is geen verdere toestemming nodig.
 15. Het is uw verantwoordelijkheid de medewerkers te informeren dat uw huisdier in het DKK Zorgplan opgenomen is als u producten koopt of met uw huisdier voor een consult komt. Alle formele mededelingen met betrekking tot dit plan dienen schriftelijk te worden verzonden aan Dierenkliniek Kralingen BV. Oudedijk 197b, 3061AD Rotterdam of gemaild te worden naar dierenkliniekkralingen@hotmail.com.
 16. De dataprotectie wetten zullen worden gerespecteerd. Uw gegevens zullen uitsluitend door de kliniek worden gebruikt ten behoeve van uw huisdier.
 17. Dierenkliniek Kralingen BV. bepaalt welke producten worden geleverd onder de voorwaarden van het DKK Zorgplan. In geval van geschil valt deze overeenkomst onder Nederlands recht.
 18. Op al onze leveringen zijn de Algemene Voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde van toepassing.
010-4526695 WhatsApp Online afspraak